THE NEW VALUE FRONTIER
  1. Home
  2. Gebruiksvoorwaarden - Juridische Informatie

Gebruiksvoorwaarden - Juridische Informatie

Anchor Menu

Lees aandachtig de onderstaande gebruiksvoorwaarden voordat u deze website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van deze website en zijn inhoud worden enkel toegestaan indien u al deze voorwaarden aanvaardt en naleeft. Gebruikers die deze voorwaarden niet aanvaarden, worden verzocht de website onmiddellijk te verlaten en het materiaal dat ze van deze website hebben gehaald, niet langer te gebruiken.

Auteursrecht en gebruik van content

Alle content op deze website inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, foto's, afbeeldingen, video en designs (?Content?) vallen onder het auteursrecht van Kyocera, tenzij anders aangegeven. Kyocera?s auteursrechten worden beschermd door nationale wetgevingen aangaande auteursrechten, internationale conventies en overige wetgeving. Tenzij expliciet toegestaan door deze website, of door de van toepassing zijnde wetgeving, is elk overig gebruik van de content inclusief, maar niet beperkt tot, het dupliceren, verspreiden, opnieuw posten, versturen, verwijderen, bewerken of aanpassen strikt verboden.
De gegevens op deze website mogen niet worden gepubliceerd of voor een commercieel doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyocera.
U mag geen enkel deel van deze website beschikbaar stellen als onderdeel van een andere website, niet via een hyperlink noch op een andere manier. Deze website en de inhoud ervan mag niet worden gebruikt om een database van welke aard dan ook aan te leggen. De website en de inhoud ervan mag evenmin (geheel of gedeeltelijk) worden opgeslagen in databases voor toegang door u of een derde, of om een database te verspreiden die het geheel of een deel van de website of de inhoud ervan bevat.

Andere voorwaarden en mededelingen kunnen van toepassing zijn

Er zijn aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing op handelstransacties of promoties die door Kyoceravia deze website worden gedaan. Aanvullende voorwaarden en bepalingen weergegeven in overige berichten of mededelingen welke betrekking hebben op deze website zijn eveneens van toepassing. Niets uit deze pagina met juridische informatie is bedoeld om een overeenkomst die momenteel van kracht is tussen u en Kyocera te wijzigen of aan te passen.

Hoewel deze gebruiksvoorwaarden bedoeld zijn om algemeen van toepassing te zijn op alle inhoud die zich op global.kyocera.com bevindt, kan deze website nog andere kennisgevingen op het gebied van eigendomsrechten en gebruiksvoorwaarden bevatten waarvan de bepalingen ook moeten worden nageleefd en gevolgd aangezien ze van toepassing zijn op de specifieke delen van deze website waarvoor ze bedoeld zijn. Sommige gedeelten van deze website zijn bestemd voor publiek in bepaalde landen zoals aangegeven met specifieke landverwijzingen in de kopregels van de websitepagina . De gebruiksvoorwaarden voor websitepagina?s die specifiek zijn voor bepaalde landen kunnen verschillen en kunnen worden geopend via de Kyocera website voor dat specifieke land. Kyocera kan alle rechten vermeld in deze pagina met juridische informatie op elk moment herroepen of wijzigen door deze pagina bij te werken.

Andere intellectuele eigendomsrechten

Neemt u er nota van dat elk product, proces of technologie beschreven in de inhoud van deze website het voorwerp kan zijn van andere door Kyocera voorbehouden intellectuele eigendomsrechten en waarvoor hieronder geen vergunning is verleend. Kyocera, het Kyocera-logo, het Kyocera geregistreerd beeldmerk en de meeste andere merknamen op deze website zijn de internationale handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Kyocera. Handelsmerken van andere partijen zijn zoveel mogelijk geïdentificeerd.

Het Kyocera geregistreerd beeldmerk

Gebruikers van de overheid van de Verenigde Staten van Amerika

Gebruik, duplicatie, of bekendmaking door de overheid van de Verenigde Staten van Amerika is onderhevig aan de beperkingen als neergelegd in DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) en FAR 52.227-19 en elk overig opvolgend voorschrift welke van toepassing kan zijn.

Disclaimers

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT U MEEGEDEELD 'ZOALS ZE IS,' EN IS SLECHTS BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN INTERNE INFORMATIE, ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE DAT DE INFORMATIE ACCURAAT OF VOLLEDIG IS OF ZONDER ENIGE ANDERE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN ELKE IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE BETREFFENDE DE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-OVERTREDING. KYOCERA IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN WIE DAN OOK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DOOR TE VERTROUWEN OP INFORMATIE OF INHOUD DIE VIA DEZE WEBSITE OF VIA EEN DOOR EEN HYPERLINK VERBONDEN WEBSITE IS GEOPEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOORTVLOEIEND UIT WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS AL WERD KYOCERA UITDRUKKELIJK INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, IN HET MEEST UITGEBREIDE WETTELIJK TOEGESTANE BEREIK. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE WAARBORGEN OF VERKLARINGEN NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Het materiaal op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten, en informatie zal worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving. Kyocera kan op elk tijdstip de producten en/of de programma?s beschreven in dit materiaal verbeteren en/of veranderen. Kyocera garandeert niet dat deze website ononderbroken of foutvrij zal werken of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Kyocera garandeert niet dat deze website compatibel is met uw computerapparatuur of dat deze website of haar server vrij is van fouten, virussen, worms of 'Trojan horses' en Kyocera is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou lijden als gevolg van dergelijke schadelijke elementen.
Bovendien verklaart of garandeert Kyocera niets omtrent elke andere website die u zou verkiezen te openen via deze website. Kyocera voorziet in deze links naar andere websites enkel om het u gemakkelijk te maken, en het vermelden van links impliceert niet dat Kyocera deze websites of de inhoud ervan goedkeurt.

Informatie toesturen aan Kyocera

Lees aub ons Privacybeleid voor algemene informatie. Kyocera wenst geen vertrouwelijke gegevens of informatie waarop eigendomsrechten rusten van u te ontvangen via haar website, tenzij u een andere schriftelijke overeenkomst met Kyocera heeft in verband met het delen van die informatie. Alle informatie die Kyocera via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificatiegegevens zoals beschreven in het Kyocera-Privacybeleid, zal als NIET VERTROUWELIJK worden beschouwd. DOOR HET VERSTUREN VAN INFORMATIE NAAR KYOCERA VIA DEZE WEBSITE OF VIA EEN ANDERE ELEKTRONISCHE WEG ZONDER EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST MET KYOCERA IN VERBAND MET DIE VERZENDING, GEEFT U KYOCERA DE TOESTEMMING OM DIE INFORMATIE ZONDER VERPLICHTING TEGENOVER U VOOR ELK DOEL TE GEBRUIKEN.